"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

Teisinis reguliavimas Lietuvoje

Teisinis reguliavimas sudaro pagrindą visoms su jaunimo apsauga susijusioms veikloms. Projekto YPRT (Youth Protection Roundtable) metu buvo parengtas teisinio reguliavimo aprašas, susijęs su jaunimu ir žiniasklaida atskirose Europos šalyse bei europiniu lygmeniu. Saugus socialinis žiniatinklis projekto metu šis aprašas buvo papildytas ir atnaujintas. Aprašo pildymas yra nuolatinis procesas. Todėl informacija bus nuolat atnaujinama.Pavadinimas Geografinė vietovė
Vaiko teisių apsaugos įstatymas

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_teisiu_apsaugos_pagrindu_istat
ymas.htm


Lietuva
Šmeižimas - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (154 straipsnis)

http://www.infolex.lt/ta/66150:str154

Lietuva
Neteisėtas asmeninės informacijos paskelbimas -Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (168 straipsnis)

http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=42972&strnr=168

Lietuva
Pornografinis turinys - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (309 straipsnis)

http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=42972&strnr=309

Lietuva
Duomenų apsauga - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2007/C 303/01) (7, 8 straipsniai)

http://eur-lex.europa.eu/lt/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LT.010
00101.htm


Lietuva
Lietuvos Respublikos Konstitucija (22 straipsnis)

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuva
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

Lietuva


Rodyti visas šalis (tiktai anglų kalba)